Plànols Informació urbanística

Plànols d' informació

Emmarcament Territorial ( PDF aprox. 14.7 MB)
Situació (PDF aprox. 4.2 MB)
Ortofotomapa (PDF aprox. 1.2 MB)
Topogràfic (PDF aprox. 4.4 MB)
Topogràfic sèrie(PDF aprox. 7 MB)
Pendents (PDF aprox. 5 MB)
Usos actuals del Sòl i Elements del paisatge (PDF aprox. 4 MB)
Hidrologia (PDF aprox. 4.8 MB)
Geomorfologia del Territori (PDF aprox. 4.1 MB)
Cadastre urbana (terme) (PDF aprox. 4.2 MB)
Cadastre urbana (nucli) (PDF aprox. 2.8 MB)
Cadastre urbana (pic) (PDF aprox. 1 MB)
Cadastre rústica (PDF aprox. 6.1 MB)
Participació Ciutadana. [terme] (PDF aprox. 1 MB)
Participació Ciutadana. [nucli] (PDF aprox. 1 MB)


Plànols xarxes i serveis tècnics

Electricitat (nucli) ( PDF aprox. 1.9 MB)
Electricitat (terme) ( PDF aprox. 5.4 MB)
Electricitat (pic) ( PDF aprox. 0.8 MB)
Aigua potable (nucli) ( PDF aprox. 1.8 MB)
Aigua potable (terme) ( PDF aprox. 4.4 MB)
Aigua potable (pic) ( PDF aprox. 0.9 MB)
Gas (nucli) ( PDF aprox. 1.7 MB)
Gas (terme) ( PDF aprox. 4.6 MB)
Gas (pic) ( PDF aprox. 0.7 MB)
Telecomunicacions (nucli) ( PDF aprox. 3.2 MB)
Telecomunicacions (terme) ( PDF aprox. 4.8 MB)
Telecomunicacions (pic) ( PDF aprox. 0.9 MB)
Sanejament (nucli) ( PDF aprox. 2.1 MB)
Sanejament (terme) ( PDF aprox. 4.8 MB)
Sanejament (pic) ( PDF aprox. 0.7 MB)
Recollida i tractament de residus (nucli) ( PDF aprox. 3.1 MB)
Recollida i tractament de residus (terme) ( PDF aprox. 4.6 MB)
Rack Químic (terme) ( PDF aprox. 4.6 MB)


Plànols planejament vigent

Règim del sòl i estructura general ( PDF aprox. 3.9 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable ( PDF aprox. 8.4 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (1) ( PDF aprox. 1.4 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (2) ( PDF aprox. 2.1 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (3) ( PDF aprox. 2.1 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (4) ( PDF aprox. 3.6 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (5) ( PDF aprox. 2.4 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (6) ( PDF aprox. 1.0 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (7) ( PDF aprox. 2.2 MB)
Ordenació del sòl no urbanitzable (8) ( PDF aprox. 1.7 MB)
Ordenació del sòl urbà (nucli) ( PDF aprox. 3.2 MB)
Ordenació del sòl urbà (terme) ( PDF aprox. 3.1 MB)
Ordenació del sòl urbà (pic) ( PDF aprox. 0.9 MB)
Ordenació del sòl urbà (petroquímica) ( PDF aprox. 1.1 MB)
Grau desenvolupament urbanístic ( PDF aprox. 2.3 MB)
Sistemes d' equipament (nucli) ( PDF aprox. 2.1 MB)
Sistemes d' equipament (terme) ( PDF aprox. 3.6 MB)
Sistemes d' espais lliures (nucli) ( PDF aprox. 2.4 MB)
Sistemes d' espais lliures (terme) ( PDF aprox. 3.5 MB)
Estructura viaria i mobilitat (nucli) ( PDF aprox. 2.9 MB)
Estructura viaria i mobilitat (terme) ( PDF aprox. 2.4 MB)
Comunitats de Regants ( PDF aprox. 6.4 MB)