Normes urbanístiques

1. Aquestes Normes Urbanístiques, juntament amb la resta de documents exigits per l'article 59 en compliment de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 1/2005 de 26 de Juliol, des d’ara TRLUC), constitueixen el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí.

2. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (d’ara en endavant POUM) té per objecte l'ordenació urbanística de tot el territori d'aquest municipi, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent.

3. Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’ajusta territorialment al terme municipal que comprèn el municipi i les seves normes fan referència explícita a aquest àmbit territorial.

4. El POUM revisa l’anterior Pla General Municipal d’Ordenació de Constantí, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona el 9 de Febrer de 1988, així com les diverses modificacions puntuals de planejament que s’han realitzat al llarg d’aquest temps, i el desenvolupament de part del planejament derivat que s’hi preveia. 

5. La referència a la legislació urbanística vigent feta en aquest article i en els preceptes successius s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les lleis aprovades pel seu Parlament i en els reglaments i disposicions que les desenvolupen, així com la legislació estatal del sòl i valoracions en allò que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.