Memòria social

L’objectiu d’aquesta memòria social és apropar-nos, primer, a la realitat socioeconòmica del municipi de Constantí per poder, després, des d’aquest coneixement, marcar les pautes de creixement i d’ordenació necessàries per donar resposta a les necessitats socials actuals i futures del municipi. Concretament, aquesta memòria social pretén justificar, de manera raonada, les decisions adoptades en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que tenen repercussió en l’habitatge i el model residencial i econòmic adoptat, així com el sistema d’equipaments i d’espais lliures del municipi. La contribució del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, així com la direcció que acabi prenent el creixement del municipi en funció de les diferents polítiques que s’adoptin en relació al seu model residencial i d’activitat econòmica, a l’ordenació dels sistemes d’equipaments, de zones verdes i polítiques d’habitatge i habitatge social, justifica la necessitat d’aquesta memòria. Així mateix, es comprova que el model de municipi finalment adoptat per aquest POUM està d’acord amb el creixement previsible a Constantí a mig termini, donades les característiques pròpies del municipi i de l’àmbit territorial on es troba, i el dota de les previsions del sistema d’equipaments, espais verds i habitatge social necessaris per a garantir les necessitats de la seva població futura. Aquesta memòria social, d’acord amb allò que disposa l’article 59.1.h de la Llei d’Urbanisme, conté la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit, i incorpora, en part, la documentació preceptiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí.

Així mateix, es comprova que el model de municipi finalment adoptat per aquest POUM està d’acord amb el creixement previsible a Constantí a mig termini, donades les característiques pròpies del municipi i de l’àmbit territorial on es troba, i el dota de les previsions del sistema d’equipaments, espais verds i habitatge social necessaris per a garantir les necessitats de la seva població futura.

Aquesta memòria social, d’acord amb allò que disposa l’article 59.1.h de la Llei d’Urbanisme, conté la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit, i s’incorpora en part de la documentació preceptiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí. .