Memòria

El planejament urbanístic vigent a Constantí en el moment de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que es presenta, es regeix per les Normes Subsidiàries del Planejament tipus b del municipi de Constantí, aprovades definitivament el 10 de novembre de 1987 per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, i publicades al DOGC núm. 996 de 27 de maig de 1988, així com per les diferents modificacions puntuals i figures de planejament derivat tramitades i aprovades definitivament. Així mateix, en aquells aspectes no reglats en elles, i en especial pel què fa referència al sòl rústic, és d’aplicació en el municipi allò que disposen les normes subsidiàries i complementàries de Planejament de l’Àmbit de Competència de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, tal i com queda degudament explicitat en les normes subsidiàries del municipi. Els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí han considerat com a punt de partida aquest planejament urbanístic vigent, que compleix, l’any 2006, 19 anys. Transcorreguts aquests anys, i malgrat que aquestes normes encara contenen elements plenament vigents, els canvis de la societat i la necessitat d’encaix dels requeriments estratègics pel desenvolupament del municipi en el marc del Camp de Tarragona a les noves situacions conjunturals, juntament amb les diferents modificacions legals en l’àmbit de l’ordenació urbanística a Catalunya, fan, entre altres circumstàncies, oportuna una revisió, o actualització en profunditat dels seus continguts. A més, es compleixen els terminis fixats a les pròpies Normes Subsidiàries (article 4) respecte els supòsits de revisió. En aquest article, tot i que considerava una vigència indefinida de les normes, es justifica procedent la seva revisió quan s’hagin complert 15 anys de vigència. És en aquest context que l’Ajuntament de Constantí es planteja iniciar i afrontar el procés de revisió de les seves normes subsidiàries i redactar, d’acord amb la legislació urbanística vigent, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que les substitueixi.

MEMÒRIA  -  PDF Arxiu PDF  -  PDF Arxiu ZIP
(aprox. 2 MB)

ANNEXOS
ANNEX I: RESULTAT DEL PROCÈS D’INFORMACIÓ PÚBLICA I CONSULTES SECTORIALS
ANNEX 2: CONSULTES REALITZADES
ANNEX 3: INFORMES SECTORIALS REBUTS
ANNEX 4: CERTIFICATS DE RECURSOS H�DRICS I DE DEPURACIÓ
PDF Arxiu PDF  -  PDF Arxiu ZIP
(aprox. 50 MB)

ANNEX 5:  ESTUDI D’INUNDABILITAT ÀMBITS SÓL URBANITZABLE
PDF Arxiu PDF  -  PDF Arxiu ZIP
(aprox. 59 MB)

ANNEX 6:  TEXT REFÓS
PDF Arxiu PDF  -  PDF Arxiu ZIP
(aprox. 20 MB)