Informe ambiental

El present informe ambiental es planteja 2 objectius generals bàsics:

Realitzar una anàlisi del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí. Proporcionar informació que permeti incorporar el punt de vista ambiental a l'hora d'implementar a la pràctica les propostes del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí.

El present informe ambiental es planteja els següents objectius específics:

Anàlisi del tractament dels aspectes ambientals per part del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí. Detecció de les principals repercussions ambientals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí. Realització de propostes de millora ambiental sobre el model territorial i urbanístic definit en aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí, i més particularment sobre les propostes i projectes recollits en ell.

En l'anàlisi que realitza l'informe ambiental es tracten els diferents documents que integren el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Constantí. El contingut de l’informe ambiental no té caràcter vinculant, sinó que pretén recollir un conjunt de recomanacions dirigides, especialment, als tècnics i polítics responsables del planejament, amb l'esperança que en l'exercici de responsabilitat que suposa la seva tasca s'hi incorporin la filosofia i principis del desenvolupament sostenible.

INFORME AMBIENTAL
PDF Arxiu PDF  -  PDF Arxiu ZIP
(aprox. 92 MB)