Estudi econòmic i financer

És objectiu de l'estudi econòmic-financer que es presenta fer un anàlisi de les diferents actuacions que es plantegen en el marc del POUM, avaluant de manera aproximada el seu cost, el seu finançament i l'agenda d'actuació prevista. A fi i efecte de realitzar aquest estudi econòmic-financer, i en especial fer una aproximació al finançament de les noves inversions en les que es preveu l'Ajuntament com agent inversor, l'estudi inclou una anàlisi de l'estructura de finançament de les inversions realitzades en el municipi en els darrers anys, l' estalvi net i la capacitat d’endeutament de l'Ajuntament de Constantí.