Errades materials

EDICTE 15/12/2009  -  PDF Arxiu PDF

Modificacions puntuals

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per resituar uns terrenys destinats a equipaments i a espais lliures.  -  PDF Arxiu PDF

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal referent a la modificació de l’article 139. Tanques  -  PDF Arxiu PDF

Modificació puntual con el título Modificació terrenys qualificats amb Sist. Ferroviari i Serv. Tècnics. -  PDF Arxiu PDF

modificació puntual 02/2010 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Constantí, consistent en una correcció d’errada material del sistema d’equipaments. -  PDF Arxiu PDF

Modificació puntual 06/2010 del POUM per donar compliment a l’informe emès per la Direcció General d’Aviació Civil, de Constantí. -  PDF Arxiu PDF