Catàleg de bèns

El present document es redacta conforme al que disposa l'article 69 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 1/2005 de 26 de Juliol) sobre la formació d'un Catàleg de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, els quals l'Administració competent ha d'incloure en un catàleg de béns a protegir

L'àmbit territorial on es localitza Constantí ha estat des d'antic molt dinàmic, donades les extraordinàries condicions geogràfiques que convergeixen en aquesta zona, per la qual cosa el seu patrimoni cultural està en consonància amb aquest dinamisme.

La finalitat de la redacció del catàleg de béns a protegir és la de preservar el patrimoni del municipi per tal de garantir la seva conservació futura i per a transmetre els valors culturals als ciutadans i visitants del municipi. S'estructuren unes mesures administratives per tal de salvaguardar aquests béns d'un possible deteriorament o pèrdua i per a que qualsevol intervenció que s'hi pugui realitzar estigui d'acord amb la tipologia d'edificació, ús o manteniment i no comporti cap deteriorament dels seus valors.